Audyt Ochrony Danych Osobowych

W ramach audytu ochrony danych osobowych proponujemy weryfikację procedur oraz dokumentów i upoważnień obowiązujących u Klienta.

Zakres audytu ochrony danych osobowych obejmuje w szczególności:

  • analizę procesu przetwarzania oraz określenie statusu przedsiębiorcy jako podmiotu przetwarzającego;
  • określenie podstaw prawnych przetwarzania, w szczególności w oparciu o nadchodzące przepisy RODO;
  • analizę zbiorów, w których przetwarzane są dane osobowe oraz przegląd zgodności przetwarzania danych osobowych z wymogami prawa;
  • identyfikację zbiorów podlegających rejestracji w GIODO;
  • identyfikację ryzyka i zagrożeń związanych z operacjami przetwarzania danych osobowych;
  • przegląd stosowanej dokumentacji ochrony danych osobowych;
  • analizę i uzupełnienie stosowanych umów pod kątem ochrony danych osobowych;
  • formułowanie prawidłowych i zgodnych z prawem treści zgód na przetwarzanie danych osobowych i obowiązków informacyjnych stosowanych w umowach oraz na stronach internetowych;
  • analiza stosowanych środków technicznych i organizacyjnych pod kątem zgodności z przepisami (w tym zgodności z RODO);

Po wykonaniu audytu ochrony danych osobowych Klient otrzymuje informacje zawierającą wnioski oraz zalecenia. Ponadto wynik audytu jest omawiany na spotkaniu z Klientem.

Istnieje również możliwość wykonania badania dodatkowego, dotyczącego sposobu wdrożenia zaleceń audytu (tzw. "badanie poaudytowe".

Koszt wykonania audytu zależy od wielkości badanego podmiotu, ilości jednostek oraz charakteru prowadzonej działalności.