Zgłoszenie do niemieckiej izby rzemieślniczej

Obowiązek zgłoszenia polskich przedsiębiorców do niemieckiej izby rzemieślniczej 

Polscy przedsiębiorcy, którzy zamierzają wykonywać działalność gospodarczą na terenie Niemiec muszą dopełnić wielu formalności w niemieckim urzędzie skarbowym oraz niemieckim urzędzie celnym. Znaczna część przedsiębiorców nie zdaje sobie jednak sprawy z faktu, że w przypadku określonych zawodów, w tym w szczególności zawodów z branży budowlanej, konieczne jest również dokonanie zgłoszenia we właściwej miejscowo izbie rzemieślniczej (niem. Handwerkskammer).

Niemiecka izba rzemieślnicza

Zgodnie z niemieckim prawem rzemieślniczym (niem. Handwerksordnung) wykonywanie określonych zawodów wymienionych w załączniku do tego prawa (np. murarz, malarz, dekarz, stolarz itp.) wymaga uprzedniego wpisu do oficjalnego rejestru rzemieślników (niem. Handelsrolle), prowadzonego przez właściwą izbę rzemieślniczą, ewentualnie zgłoszenia faktu wykonywania danego zawodu izbie rzemieślniczej (w przypadku zawodów, dla których wpis do rejestru nie jest wymagany).
 

Wpis do rejestru rzemieślników można uzyskać po zdaniu egzaminu mistrzowskiego lub egzaminu czeladniczego, przy czym w przypadku egzaminu czeladniczego czeladnik musi ponadto wykazać sześcioletnie doświadczenie zawodowe, w tym przynajmniej cztery lata na stanowisku kierowniczym (tj. na stanowisku wymagającym samodzielnego wykonywania zawodu i podejmowania decyzji).

Obowiązek zgłoszeniowy dla polskich przedsiębiorców

Ww. przepisy dotyczące wpisu do rejestru rzemieślników przewidują odrębną procedurę dla przedsiębiorców z zagranicy. Zgodnie z przytoczonym prawem rzemieślniczym przedsiębiorcy z Państw UE, w tym także z Polski, zamiast uzyskiwania wpisu do rejestru rzemieślników muszą dokonać zgłoszenia zamiaru wykonania określonego zlecenia we izbie rzemieślniczej właściwej dla miejsca wykonania zlecenia.

Dokonując zlecenia przedsiębiorcy muszą wykazać, że zajmują się tym samym zawodem w Polsce zgodnie z polskimi przepisami regulującymi kwalifikacje zawodowe. W przypadku braku stosownych regulacji należy wykazać wykonywanie zawodu w kraju przez minimum rok w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Odpowiednie zaświadczenia potwierdzające wykonywanie zawodu wydawane są przez odpowiednie urzędy marszałkowskie i urzędy wojewódzkie.

W przypadku zamiaru wykonania większej ilości zleceń na terytorium Niemiec zgłoszenie należy powtarzać co roku. 

W razie konieczności możemy Państwu pomóc w procedurze zgłaszania działalności do właściwej izby rzemieślniczej oraz wykonaniu innych niezbędnych formalności.