RODO: zgoda na przetwarzanie danych osobowych

RODO: nowe pojęcie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

RODO wprowadza istotnie zmiany w zakresie pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wspomniane zmiany mogą w niektórych przypadkach skutkować koniecznością ponownego zaciągnięcia takiej zgody od osób, których dane dotyczą.

W myśl nowego rozporządzenia zgoda osoby, której dane dotyczą należy rozumieć jako dobrowolne, świadome, konkretne i jednoznaczne wyrażenie woli poprzez które ta osoba zezwala na przetwarzanie dotyczących je danych.

Forma zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda osoby na przetwarzanie jej danych osobowych może być wyrażona wyłącznie w formie oświadczenia lub wyraźnego działania. Niedopuszczalne jest zatem wyrażenie zgody w formie dorozumianej.

Mając na uwadze formę wyraźnego działania należy pamiętać, iż to na administratorze będzie spoczywał ewentualny obowiązek wykazania, iż dane działanie osoby miało na celu udzielenie zgody na przetwarzanie jej danych osobowych, co w wielu sytuacjach będzie z pewnością problematyczne.

Zakres zgody na przetwarzanie danych osobowych

Uzyskując od danej osoby zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych administrator ma obowiązek wskazania konkretnego celu takiego przetwarzania. Oznacza to, że dane osobowe mogą być przetwarzane tylko w celu wskazanym podczas uzyskiwania zgody osoby, której te dane dotyczą. Jeżeli w trakcie przetwarzania danych osobowych cel ten ulegnie zmianie, to administrator będzie zmuszony do uzyskania odrębnej zgody na przetwarzanie w nowym celu.

Należy przy tym pamiętać, że jeżeli dana osoba ma złożyć oświadczenie dotyczące kilku kwestii, w tym zgody na przetwarzanie jej danych osobowych, to zapytanie dotyczące tej zgody musi zostać przedstawione w jasny sposób, w prostym i zrozumiałym języku, a ponadto powinno być łatwe do odróżnienia od pozostałych kwestii zawartych w oświadczeniu.

Zgoda musi być dobrowolna

Udzielona przez daną osobę zgoda na przetwarzanie jej danych osobowych musi być dobrowolna. Oznacza to w szczególności, że nie można uzależniać wykonania umowy lub świadczenia danej usługi od zgody danej osoby na przetwarzanie jej danych osobowych, jeżeli takie przetwarzanie nie jest niezbędne dla wykonania tej umowy lub usługi.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w każdym momencie. Ewentualne wycofanie zgody musi być równie proste jak jej złożenie.

Wycofanie zgody przez osobę, której dane dotyczą, nie wpływa w żadnym stopniu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce w oparciu o udzieloną przez tę osobę zgodę i nastąpiło przed jej wycofaniem. Administrator ma jednak obowiązek poinformować o tym fakcie każdą osobę przed uzyskaniem jej zgody.

Mając na uwadze powyższe zmiany warto już teraz przejrzeć stosowane formularze i zaktualizować standardy do wymogów nowego rozporządzenia.