Zmiany w prawie pracy 2017

Zmiany w prawie pracy 2017 r.

Nowy termin na wniesienie odwołania do sądu pracy

Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe przepisy, które wydłużyły oraz ujednoliciły terminy, w jakich pracownik może się odwołać od wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Dotychczasowe regulacje przewidywały, że pracownik może odwołać się od wypowiedzenia umowy o pracę w terminie 7 dni, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia ma 14 dni na żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania.

Oba terminu zostały wydłużone, w związku z czym obecnie pracownik będzie miał 21 dni na odwołanie się w obu przypadkach do sądu pracy.

Wyższe wynagrodzenie minimalne za pracę

Dotychczasowa kwota minimalnego wynagrodzenia w wysokości 1.850,00 zł brutto została podwyższona do kwoty 2.000,00 zł brutto. Oznacza to, że od stycznia 2017 wszyscy pracownicy zatrudnieni na pełen etat, niezależnie od wypracowanego stażu, powinni otrzymywać minimalne wynagrodzenie w ww. wysokości.

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla umów zleceń

Od stycznia tego roku przewidziano również minimalną stawkę godzinową oraz obowiązek ewidencjonowania godzin pracy dla umów zleceń.

Wspomniana stawka będzie przysługiwała co do zasady osobom fizycznym.

W 2017 roku ww. stawka będzie wynosić 13 zł brutto, przy czym stawka ta ma być co roku waloryzowana.

Podwyższenie progów, od których wprowadzenie regulaminu pracy i wynagradzania jest obowiązkowe

Dotychczasowe regulacje przewidywały, iż każdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, był zobowiązany do wprowadzenia regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania. Obecnie próg ten został podniesiony do 50 pracowników (próg 20 pracowników obliguje pracodawcę do wprowadzenia regulaminów wyłącznie na wniosek zakładowej organizacji związkowej). Powyższa zmiana nie ma jednakże wpływu na sytuację pracodawcy, który wprowadził stosowne regulaminy w oparciu o dotychczasowe, niższe progi, albowiem te regulaminy pozostają w mocy.

Podsumowanie

Po zeszłorocznej nowelizacji, w której to m.in. ujednolicono okresy wypowiedzenia dla umów o pracę na czas określony i nieokreślony, do prawa pracy zostały wprowadzone kolejne zmiany. Jednocześnie już teraz zapowiedziano dalsze modyfikacje w 2017 r., dotyczące m.in. zatrudniania pracowników tymczasowych. Niemniej jednak warto się upewnić, czy dokumenty obecnie stosowane w spółce odpowiadają wszystkim wymogom zaktualizowanego prawa pracy.

Więcej informacji na ten, oraz inne tematy znajdziecie Państwo w zakładce "Aktualności"

 

 

Ważne

- zmiana terminu na wniesienie odwołania do sądu pracy;

- podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę;

- wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej oraz obowiązku ewidencji godzin dla umów zleceń;

- podwyższone progi dla obowiązkowego utworzenia regulaminu wynagradzania i pracy;