Prokura łączna „niewłaściwa” jednak dopuszczalna

Ustawodawca wprowadził do kodeksu cywilnego zapis umożliwiający umocowanie prokurenta do dokonania czynności także albo wyłącznie wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej (tzw. „prokura łączna niewłaściwa”).

Przez długi czas nie było jednolitego stanowiska dotyczącego możliwości wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w rubryce „Prokurenci”, jednego prokurenta z jednoczesnym zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu spółki.

O dopuszczalności takiego wpisu decydował każdorazowo organ rejestrujący, co prowadziło często do rozbieżności, nawet w ramach tego samego sądu, oraz stanowiło przedmiot licznych sporów w doktrynie.

W związku z powyższym sprawa została skierowana do Sądu Najwyższego, który w dniu 30.01.2015 r. podjął uchwałę w składzie siedmiu sędziów (III CZP 34/14), w której uznał wpis „prokury łącznej niewłaściwej” za niedopuszczalny.

Sytuacja uległa jednak zmianie za sprawą ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r., o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (DzU z 2016 r. poz. 2255). Wspomniana ustawa wprowadza do kodeksu cywilnego art. 1094 ust. 11, zgodnie z którym prokura może obejmować umocowanie także albo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej.

Powyższy przepis ostatecznie rozstrzyga kwestię stosowania niewłaściwej prokury łącznej i umożliwi wpis takiej prokury do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, co z pewnością ucieszy wielu przedsiębiorców, albowiem do momentu podjęcia przez Sąd Najwyższy ww. uchwały z 30.01.2015 r., tego typu prokura była często stosowana.

Więcej informacji na ten, oraz inne tematy znajdziecie Państwo w zakładce "Aktualności"

Ważne

- "prokura łączna niewłaściwa" jednak dopuszczalna na podstawie art. 1094 ust. 11 kodeksu cywilnego